Algemene voorwaarden

DigiPlay.nl

Stream hosting

Algemene voorwaarden

v1.00.00

Opgesteld op 07-05-2011


Aanpassing v1.01.00

Opgesteld op 23-11-2013


 1. Begrippen

  1. Digiplay.nl – Handelsnaam.

  2. Opdrachtgever – De rechtspersoon die een dienst afneemt bij Digiplay.nl.

  3. Dienst – De overeengekomen levering(en) tussen Digiplay.nl en opdrachtgever.

  4. Schriftelijk – Tekstuele vastlegging op zowel papier als per e-mail.

  5. Kalendermaand – Een hele maand vanaf de 1e dag tot en met de laatste dag van de maand.

  6. Facturatie periode – 6 kalendermaanden vooraf.

  7. Website – www.digiplay.nl

 1. Toepasselijkheid

  1. Op alle diensten en leveringen van Digiplay.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

  2. Afwijkende voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk tussen Digiplay.nl en de opdrachtgever zijn vastgesteld.

  3. De afgenomen dienst start op de eerste dag van de eerstvolgende maand.

  4. Elke dienst kent een proefperiode van 3 maanden.

  5. Na de proefperiode gaat de dienst stilzwijgend en automatisch over in een overeenkomst, welke een half jaar geldig is en wordt elk half jaar stilzwijgend en automatisch verlengd.

  6. Na de proefperiode geschiedt de facturatie volgens de gedefinieerde facturatie periode van 6 maanden.

  7. Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn betaald en ontvangen. DigiPlay.nl behoudt zich het recht voor om de dienst voor onbepaalde tijd te onderbreken indien betaling niet op tijd is ontvangen.

 1. Offertes

  1. Al onze offertes zijn schriftelijk en zijn geheel kosteloos en vrijblijvend voor beide partijen.

 1. Continuïteit, verplichtingen en rechten Digiplay.nl

  1. Digiplay.nl is verantwoordelijk voor de continuïteit van de aangeboden diensten.

  2. Digiplay.nl stelt dat het van belang is de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te informeren over de aard en duur in het geval dat de dienst, door storingen of onderhoud, niet beschikbaar is.

  3. Digiplay.nl is gerechtigd diensten tijdelijk te onderbreken voor het plegen van onderhoud, aanpassingen of verbeteringen. Indien mogelijk zal Digiplay.nl deze handelingen verrichten buiten kantooruren en de opdrachtgever tijdig informeren over de duur van de onderbreking van de dienst.

  4. Digiplay.nl behoudt zich het recht voor de dienst tijdelijk te onderbreken als blijkt dat de opdrachtgever zich niet houdt aan de overeenkomst. Zodra de opdrachtgever weer voldoet aan de overeenkomst wordt de dienst weer voortgezet. Denk hierbij aan een overschrijding van de maximaal te gebruiken bitrate of overschrijding van de gegeven datalimiet per maand.

 1. Verplichtingen en eisen opdrachtgever

  1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud die wordt verspreid via de door de opdrachtgever afgenomen dienst. Dit geldt zowel strafrechtelijk als auteursrechtelijk.

  2. Het is de opdrachtgever verboden de door Digiplay.nl verschafte inloggegevens door te geven aan derden.

  3. De opdrachtgever is de gebruiker van- en verantwoordelijke voor de afgenomen dienst.

  4. Indien de opdrachtgever een 2e stream geleverd heeft gekregen die dient als backup oplossing voor zijn primaire stream, mag deze alleen gebruikt worden met dezelfde inhoud / stream als waar de primaire stream voor wordt gebruikt (simulcast). Er mag dus geen andere stream worden gedistribueerd via de backup server, ook niet als deze van dezelfde partij is, of opereert onder dezelfde naam.

  5. Indien de opdrachtgever een 2e stream geleverd heeft gekregen die dient als backup oplossing voor zijn primaire stream, dan is het de opdrachtgever toegestaan om deze 2e stream op elk moment dat hij of zij dat wil te gebruiken, zoveel als hij of zij dat wil.

 1. Opzeggen en reclamatie

  1. Digiplay.nl behoudt zich het recht voor de geleverde dienst om welke reden dan ook te beëindigen en geeft dat uiterlijk 1 kalendermaand vooraf aan. Eventuele reclamatie van resterende delen van reeds betaalde diensten wordt dan verrekend.

  2. De opdrachtgever kan de dienst uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de facturatie periode opzeggen.

  3. Indien de dienst zich nog in de proefperiode bevindt is de opzegtermijn 1 maand voor het einde van de proefperiode.

  4. Indien de opdrachtgever de dienst eerder dan de facturatie periode niet meer gebruikt is er geen reclamatie regeling.

 1. Prijzen

  1. Digiplay.nl behoudt zich het recht voor prijzen aan te passen en informeert de opdrachtgever hier tijdig over, minimaal 1 maand voordat zij van kracht worden. Indien de opdrachtgever zich niet kan vinden in deze wijziging is deze gerechtigd om de overeenkomst tot de ingangsdatum van de wijziging, op de ingangsdatum van de wijziging op te zeggen.

  2. Prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type fouten.

  3. Momenteel worden Digiplay.nl en de geleverde diensten particulier geleverd. Dat betekend dat alle prijzen netto prijzen zijn en dat u geen BTW kunt aftrekken. Mogelijk worden Digiplay.nl en de geleverde diensten in een later stadium onder gebracht onder een bedrijfsvorm. Vanaf dat moment zijn de momenteel gegeven prijzen ex. BTW.


 1. Schadevergoeding en aansprakelijkheid

  1. Digiplay.nl kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door uitval van de dienst of uitvoeren van de overeenkomst, door welke reden dan ook. 1. Wijzigingen algemene voorwaarden

  1. Digiplay.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen. Digiplay.nl informeert de opdrachtgever hier tijdig over, minimaal 1 maand voordat zij van kracht worden. Indien de opdrachtgever zich niet kan vinden in deze wijziging is deze gerechtigd om de overeenkomst tot de ingangsdatum van de wijziging, op de ingangsdatum van de wijziging op te zeggen.
Volgende
Leveranciers
Zoeken
 
Gebruik zoekwoorden om producten te vinden die u zoekt.
Uitgebreid zoeken
0 items
Languages
Nerlands English
Eenheden